Szkolnictwo wyższeSzereg zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Karcie Nauczyciela

2023-11-190
beatriz-perez-moya-XN4T2PVUUgk-unsplash

Być może nie wszyscy zauważyli, ale w ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1672), ustawodawca wprowadził cały pakiet zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które już weszły, albo niebawem wejdą w życie.

W niniejszym wpisie zaprezentowano treść przepisów zmieniających aktualne regulacje, natomiast w kolejnych wpisach przeanalizujemy poniższe zmiany. Pełny tekst ustawy można pobrać TUTAJ

Art.  13.

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) wprowadza się następujące zmiany:

1)         w art. 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

“2. Polityka naukowa państwa jest dokumentem strategicznym wskazującym priorytety w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki i podlega aktualizacji co 5 lat.

 1. Realizacja polityki naukowej państwa podlega ewaluacji co 5 lat.”;

2)         w art. 29:

 1. a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

“3) w niepublicznej uczelni akademickiej:

 1. a) nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,
 2. b) studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu;

4) w niepublicznej uczelni zawodowej:

 1. a) nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,
 2. b) studenci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu.”,
 3. b) w ust. 4 i 5 po wyrazie “senatu” dodaje się wyrazy “uczelni publicznej”;

3)         w art. 53:

 1. a) w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy “, z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela”,
 2. b) uchyla się ust. 5-5d,
 3. c) 6 otrzymuje brzmienie:

“6. Pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może uzyskać:

1) uczelnia akademicka, która według stanu na dzień złożenia wniosku:

 1. a) posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub
 2. b) posiada kategorię naukową A+ albo A w co najmniej 3 dyscyplinach;

2) uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8, i:

 1. a) posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub
 2. b) zatrudnia co najmniej 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub dyscyplinie nauki o zdrowiu, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.”,
 3. d) w ust. 7 w pkt 2 skreśla się wyrazy “, z wyłączeniem utworzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela”,
 4. e) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

“8a. Uczelnia akademicka może utworzyć z inną uczelnią akademicką studia wspólne interdyscyplinarne na kierunku przyporządkowanym do co najmniej dwóch dyscyplin, jeżeli uczelnie te posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ we wszystkich dyscyplinach, do których w programie tych studiów przyporządkowano co najmniej 20% efektów uczenia się, przy czym każda z uczelni w co najmniej jednej z tych dyscyplin. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.”;

4)         w art. 56 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy “, ust. 5 lub 6” zastępuje się wyrazami “lub ust. 6”;

5)         w art. 60 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

“Zasady współpracy przy prowadzeniu studiów wspólnych określa umowa zawarta w formie pisemnej, w której w szczególności ustala się podmiot lub podmioty właściwe w zakresie:

1) przeprowadzania rekrutacji;

2) wprowadzania danych do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1, i otrzymywania środków finansowych na kształcenie studentów na studiach stacjonarnych;

3) wydawania dyplomów.”;

6)         po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:

“Art. 60a. 1. Uczelnie akademickie mogą prowadzić studia, o których mowa w art. 53 ust. 8a, z udziałem zagranicznej uczelni. Przepisów art. 73 ust. 2 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 81 w zakresie, o którym mowa w art. 81 pkt 1, nie stosuje się.

 1. Do prowadzenia studiów, o których mowa w art. 53 ust. 8a, stosuje się przepisy art. 60 ust. 1 zdanie drugie i ust. 4.”;

7)         w art. 80 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

“Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki uczelnia nie może wprowadzić dla nich nowych opłat, a zwiększenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 2, może dokonać raz w roku akademickim i nie więcej niż o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), łącznie nie więcej niż o 30% wysokości tych opłat.”;

8)         w art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie przekracza 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego od dnia 1 stycznia roku poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium socjalne, na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).”;

9)         w art. 88 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

“5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego od dnia 1 stycznia roku poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium socjalne, na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.”;

10)       w art. 130 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

“3) płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji, przeprowadzenia kwerendy, odbycia wizyty studyjnej, realizacji innego rodzaju działalności naukowej albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej;”;

11)       w art. 131 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

“Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.”;

12)       w art. 182 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która złożyła rozprawę doktorską przygotowaną w ramach kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej:

1) przez ten podmiot albo

2) przez ten podmiot wspólnie z innym podmiotem albo z innymi podmiotami, na podstawie art. 198 ust. 5.”;

13)       w art. 203:

 1. a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

“5) naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 200 ust. 7;”,

 1. b) 1a otrzymuje brzmienie:

“1a. W postępowaniu w sprawie skreślenia doktoranta z listy doktorantów, w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 200 ust. 7, wzywa się doktoranta do złożenia, w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania, rezygnacji z kształcenia w innej szkole doktorskiej.”;

14)       w art. 204 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.”;

15)       w art. 209:

 1. a) 1a otrzymuje brzmienie:

“1a. Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską:

1) na podstawie umowy o pracę;

2) z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.”,

 1. b) uchyla się ust. 10;

16)       w art. 340 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

“Kadencja KPN trwa 5 lat.”;

17)       w art. 345:

 1. a) w ust. 1 uchyla się pkt 18;
 2. b) w ust. 3 pkt 4a-4c otrzymują brzmienie:

“4a) wojewodom – w celu prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy – w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-11, 13 i 14;

4b) Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców – w celu prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, w sprawie sprzeciwu, w przypadku, o którym mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i konsultacji zgodnie z art. 68-71 tej ustawy – w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-11, 13 i 14;

4c) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oraz komendantom oddziałów Straży Granicznej i komendantom placówek Straży Granicznej – w celu realizacji ich zadań, w szczególności określonych w art. 1 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-11, 13 i 14;”;

18)       w art. 353 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11-21, art. 344 ust. 1 pkt 4 i 8-10, art. 345 ust. 1 pkt 3, 6, 7 i 13-16, art. 346 ust. 1 pkt 1, 3, 5-9 i 11-17 oraz w art. 349 ust. 1 pkt 2-5, zamieszczanych w bazach danych;”;

19)       w art. 359 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Stypendium przyznaje minister z inicjatywy własnej lub na wniosek rektora.”;

20)       w art. 360 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

“Stypendium przyznaje minister z inicjatywy własnej lub na wniosek:”;

21)       art. 361 otrzymuje brzmienie:

“Art. 361. 1. Do postępowań w sprawach stypendiów ministra przyznawanych na wniosek nie stosuje się przepisów art. 10, art. 35-37, art. 61 § 4, art. 79a, art. 81 oraz art. 96a-96n Kpa.

 1. Do przyznawania stypendiów ministra z inicjatywy własnej nie stosuje się przepisów Kpa.”;

22)       w art. 365 po pkt 13a dodaje się pkt 13b w brzmieniu:

“13b) zadania finansowane przez Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 2a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;”;

23)       w art. 370 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

“4) Centrum Łukasiewicz – środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, pkt 4 lit. b-d, pkt 5, 7, 9, 13a i 13b.”;

24)       w art. 371 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. W formie dotacji celowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, 4, 10-12 i 13b.”;

25)       w art. 380:

 1. a) 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Rozliczenie środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a, pkt 4 lit. a-c, pkt 5, 7, 10-12 i 13b, oraz środków finansowych przyznanych na podstawie art. 404 następuje na podstawie raportu z wykorzystania tych środków.”,

 1. b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

“Zatwierdzenie rozliczenia środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a-c, pkt 10-12 i 13b, oraz środków finansowych przyznanych na podstawie art. 404 następuje w terminie 60 dni od dnia:”;

26)       w art. 381 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“1) zadań finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. e i f, pkt 4 lit. b, pkt 5, 7, 10-12 i 13b, “.

Art.  28.

Osoby, które wszczęły postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora w zakresie sztuki po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej i nie uzyskały tego stopnia do dnia wejścia w życie art. 182 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są zwolnione z opłat za przeprowadzenie tego postępowania na zasadach dotychczasowych.

Art.  29.

Do senatów uczelni niepublicznych przepisy art. 29 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 13 stosuje się, począwszy od kadencji rozpoczynającej się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art.  30.

Przepis art. 80 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do opłat pobieranych od osób, które zostały przyjęte na pierwszy rok studiów, począwszy od roku akademickiego 2023/2024.

Art.  31.

Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane w formie dotacji celowej na rok 2023, na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 13b ustawy zmienianej w art. 13, pozostają w dyspozycji podmiotu, któremu zostały przyznane, i mogą zostać wykorzystane w roku 2024 na finansowanie realizacji zadań, na które zostały przyznane.

Art.  41.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 13 pkt 3 lit. c, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2) art. 13 pkt 12-15, 17 i 18, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.;
3) art. 1 pkt 7, art. 5, art. 20-22 i art. 37, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
4) art. 1 pkt 4, 5, 8-10 i pkt 11 w zakresie dodawanego art. 93c, art. 2-4, art. 7 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2024 r.;
5) art. 13 pkt 8 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2024 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://cyranpolak.pl/wp-content/uploads/2023/01/logo-cp-brazowo-biale.png
al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 14/4, 31-514 Kraków

Cyran Polak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

KRS: 0001031409 NIP: 6751781538 REGON: 525131715

Zobacz nas na:

Koszt połączenia z naszym numerem jest zgodny z opłatą jak za połączenie do sieci stacjonarnej według taryfy Twojego operatora.

Treści naszego autorstwa zamieszczone na tej stronie dostępne są na licencji Creative Commons CC BY SA 4.0.
Możesz je kopiować, zmieniać, wykorzystywać komercyjnie, bez ograniczeń terytorialnych pod warunkiem uznania naszego autorstwa. Zapoznaj się z warunkami licencjonowania naszych treści.