Szkolnictwo wyższeZmiany dot. studiów doktoranckich – projekt w Sejmie.

2024-01-120
good-free-photos-YZsvNs2GCPU-unsplash

Ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym. Projektowane zmiany dotyczą kończących się studiów doktoranckich. Warto zapoznać się z uzasadnieniem projektu, który w pewnym zakresie reguluje sytuację doktorantów będących na ostatnim roku tych studiów, którzy do końca 2024 r. muszą zakończyć studia obroną rozprawy doktorskiej.

Proponowane zmiany dot. w szczególności:

1)     obowiązku wprowadzania przez rektorów uczelni, dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorów instytutów badawczych oraz dyrektorów międzynarodowych instytutów naukowych danych uczestników studiów doktoranckich do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (art. 219 ust. 8 ustawy);

2)     podlegania uczestników studiów doktoranckich zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach oraz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu realizowanemu i finansowanemu na zasadach dotychczasowych (art. 289 ustawy);

3)     możliwości tworzenia samorządu doktorantów także przez uczestników studiów doktoranckich (art. 296 ust. 2 ustawy);

4)     rozumienia pod pojęciem „szkół doktorskich” również „studiów doktoranckich” we wskazanych ustawach, w których jest mowa o szkołach doktorskich (art. 329 ust. 1 ustawy);

5)     niepodlegania uczestników studiów doktoranckich obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 329 ust. 1a ustawy);

6)     wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519,

z późn. zm.) (art. 329 ust. 2 ustawy).

zostanie zachowana możliwość przyznawania doktorantom kontynuowanych studiów doktoranckich świadczeń finansowych. Podmioty prowadzące studia doktoranckie do dnia 31 grudnia 2024 r. będą mogły przyznawać świadczenia wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego i stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Zabezpieczenie finansowania tych świadczeń będzie jednak pochodziło ze środków podmiotów prowadzących studia doktoranckie (to sytuacja szczególna, z którą nie mieliśmy do czynienia dotychczas, bowiem ustawodawca nie będzie finansował tych świadczeń, a możliwość tę przenosi na uczelnie. Trudno oczekiwać, że uczelnie będą posiadały środki na ten cel)
.

Jak wskazują autorzy projektu proponowane zmiany mają na celu umożliwienie uzyskania stopnia doktora w trybie studiów doktoranckich do dnia 31 grudnia 2024 r. i mają podstawowe znaczenie zarówno dla podmiotów prowadzących studia doktoranckie, jak i dla ich uczestników.

Całość dostępna na stronie sejmowej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/druk.xsp?nr=141

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://cyranpolak.pl/wp-content/uploads/2023/01/logo-cp-brazowo-biale.png
al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 14/4, 31-514 Kraków

Cyran Polak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

KRS: 0001031409 NIP: 6751781538 REGON: 525131715

Zobacz nas na:

Koszt połączenia z naszym numerem jest zgodny z opłatą jak za połączenie do sieci stacjonarnej według taryfy Twojego operatora.

Treści naszego autorstwa zamieszczone na tej stronie dostępne są na licencji Creative Commons CC BY SA 4.0.
Możesz je kopiować, zmieniać, wykorzystywać komercyjnie, bez ograniczeń terytorialnych pod warunkiem uznania naszego autorstwa. Zapoznaj się z warunkami licencjonowania naszych treści.