Polityka Cookies

Czego dotyczy ten dokument?

W tym dokumencie przedstawiamy informacje na temat tego kto, w jakim zakresie oraz w jakim celu przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisów internetowych prowadzonych przez spółkę Cyran Polak Kancelaria Radców Prawnych Sp. P. z siedzibą w Krakowie (wykaz serwisów: www.cyranpolak.pl) – zwanych dalej Serwisami.

Jakie są warunki prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiej ustawy z dnia 12 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Cyran Polak Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.
Al. Płk. Beliny – Prażmowskiego 14/4
31-514 Kraków

W jaki sposób możecie Państwo skontaktować się z administratorem Państwa danych osobowych?

– wysyłając e-mail na adres kancelaria@cyranpolak.pl
– listownie na adres: Cyran Polak Kancelaria Radców Prawnych Sp. P., Al. Płk. Beliny – Prażmowskiego 14/4, 31-514 Kraków

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Będziemy przetwarzali następujące dane osobowe dotyczącej Państwa osoby uzyskane bezpośrednio od Państwa w trakcie korzystania z Serwisów (wszystkie z niżej podanych albo jedynie część):
– imię i nazwisko
– adres zamieszkania
– adres dostawy produktów
– adres e-mail
– numer telefonu
– numer NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
– adres IP urządzenia z którego nawiązujesz połączenie z Serwisami oraz informacje o wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z naszych Serwisów wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas jako administratora Twoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne jednakże nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz niektórych usług lub zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży jeżeli nie podasz nam danych osobowych, które uznamy za konieczne.

W jaki celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach:
– zawarcie i realizacja umowy przy wykorzystaniu Serwisów,
– prowadzenie analiz i statystyk w związku z realizacją umów i świadczeniem usług przez administratora danych osobowych,
– sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora danych osobowych
– prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez administratora danych osobowych lub podmioty zewnętrzne działające na zlecenie administratora danych osobowych,
– windykacja należności,
– prowadzenie korespondencji z osobą której dane osobowe są przetwarzane,
– czynności archiwizacyjne,
– wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych,
– zapewnienie ochrony Serwisów przed atakami.

Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali od chwili ich pozyskania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji (jeżeli występują), a także do czasu upływu terminów przedawnienia innych roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego, a ponadto przez okres czasu wymagany przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w świadczenie usług lub dostawę towarów na Twoją rzecz (np. dostawcy usług płatności elektronicznych, firmy kurierskie) oraz tak długo jak będziesz korzystał jako użytkownik z usług naszych Serwisów.  Długość okresu przetwarzania Twoich danych osobowych może być również uzależniona od cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych dla nas jako administratora tych danych osobowych może być:
– udzielona przez Ciebie zgoda,
– konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych osobowych,
– konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych osobowych, takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoją korespondencję lub dochodzenie przez nas przysługujących nam roszczeń.

Czy zamierzamy przekazywać Twoje dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (przekazywanie do państw trzecich)?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
– działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz korzystaniem z wtyczek i innego oprogramowania zapewnionego przez takie serwisy (m.in. Facebook, Twitter, Google+),
– wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących śledzeniu zachowań użytkowników Serwisów, w szczególności takich jak Google Analytics.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe?

W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług możemy poddawać Twoje dane osobowe profilowaniu aby zapewnić Ci możliwość korzystania z naszych usług w zakresie jaki uznamy dla Ciebie za odpowiedni, w tym w celu zaoferowania Ci produktów, które mogą Cię zainteresować. Profilowanie Twoich danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane osobowe podlegały profilowaniu poinformuj nas o tym.

Komu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe?

Jako administrator Twoich danych osobowych będziemy je przekazywali podmiotom zewnętrznym jako ich odbiorcom. Odbiorcami mogą być podmioty świadczące usługi obsługi płatności elektronicznych (np. Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków) lub świadczące usługi kurierskie albo pośredniczące w świadczeniu takich usług.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Informujemy, że przysługują Ci następujące uprawnienia wynikające z RODO:
– żądanie dostępu do dotyczących Twojej osoby danych osobowych w celu sprostowania takich danych,
– żądania uzupełnienia danych osobowych jeżeli są one niekompletne,
– żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,
– przeniesienia Twoich danych osobowych,
– wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (z użyciem adresu e-mail który jest nam znany) lub wyślesz do nas taką informację listownie i podpiszesz własnoręcznie oświadczenie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

http://cyranpolak.pl/wp-content/uploads/2023/01/logo-cp-brazowo-biale.png
al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 14/4, 31-514 Kraków

Cyran Polak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

KRS: 0001031409 NIP: 6751781538 REGON: 525131715

Zobacz nas na:

Koszt połączenia z naszym numerem jest zgodny z opłatą jak za połączenie do sieci stacjonarnej według taryfy Twojego operatora.

Treści naszego autorstwa zamieszczone na tej stronie dostępne są na licencji Creative Commons CC BY SA 4.0.
Możesz je kopiować, zmieniać, wykorzystywać komercyjnie, bez ograniczeń terytorialnych pod warunkiem uznania naszego autorstwa. Zapoznaj się z warunkami licencjonowania naszych treści.