HomeElementsObszary świadczonych usług

Prawo Korporacyjne

W ramach usług świadczonych na rzecz naszych Klientów oferujemy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność niemal w każdej formie.

Obsługa prawna realizowana na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku obejmuje w szczególności doradztwo prawne w zakresie prawa spółek oraz w zakresie bieżących spraw związanych z ich funkcjonowaniem, doradztwo zarówno w kontekście prowadzonej działalności bieżącej jak i działalności poszczególnych organów spółek zarówno w relacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Przygotowujemy projekty aktów wewnętrznych organów spółek,  obsługę prawną zgromadzeń wspólników i posiedzeń innych organów spółki, analizujemy dokumenty strukturalne, umowy, negocjujemy kontrakty, a także doradzamy w zakresie przygotowania regulacji z zakresu prawa pracy, prawa handlowego czy administracyjnego.

W zakresie świadczonych usług oferujemy w szczególności:

 • analizowanie i opiniowanie odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnoprawnej członków zarządów spółek kapitałowych łącznie z opiniowaniem umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tych osób;
 • bieżącą obsługę korporacyjną – w tym przygotowywanie uchwał, prowadzenie i uczestniczenie w zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy oraz inne czynności wymagające specjalistycznej wiedzy prawniczej
 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych
 • uczestniczenie w procesach due diligence
 • wsparcie w procesach przekształceniowych spółek
 • pomoc w sytuacjach konfliktowych między wspólnikami lub akcjonariuszami w tym zastępstwo procesowe w postępowaniach dotyczących zaskarżania uchwałDla każdego naszego Klienta zainteresowanego kompleksową obsługą przygotowujemy indywidualną analizę zapotrzebowania oraz dedykowaną ofertę współpracy.

Wspieramy młodych przedsiębiorców z innowacyjnymi pomysłami oferując im pomoc prawną na preferencyjnych warunkach.

Prawo Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Jedną z kluczowych gałęzi obsługi prawnej świadczonej w ramach Kancelarii jest obsługa prawna uczelni i instytutów naukowych, centrów kształcenia, centrów transferów technologii, spółkę celowych, spółek Spina and Out-owych.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze uczelni wyższych zarówno państwowych jak i niepublicznych. Prowadzimy kompleksową – bieżącą obsługę prawną podmiotów sektora szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa szkolnictwa wyższego oraz prawa zamówień publicznych.

W zakres usług świadczonych na rzecz uczelni wchodzi przede wszystkim:

Analiza wewnętrznych aktów prawnych, umów cywilnoprawnych, umów autorskich oraz innych dokumentów ze sfery prawa własności intelektualnej. Przygotowujemy projekty pism i oświadczeń, także tych kierowanych do jednostek nadrzędnych w tym ministerialnych.

Pomagamy w zakresie stosowania prawa szkolnictwa wyższego, prawa administracyjnego, cywilnego. Analizujemy dokumenty strukturalne, organizacyjne, wykonawcze.

Zaufało nam wiele podmiotów należących sektora szkolnictwa wyższego i nauki, od lat świadczymy pomoc prawną na rzecz także największych w swoich dyscyplinach uczelni należących do sektora finansów publicznych.

Prawo Własności Przemysłowej

Obsługa prawna w dziedzinie własności przemysłowej staje się z roku na rok coraz chętniej wybieraną dziedziną wśród naszych Klientów. W ramach tej gałęzi prawa kompleksowo obsługujemy procesy rejestracji znaków towarowych krajowych, wspólnotowych oraz międzynarodowych. Uczestniczymy w postępowaniach  spornych dotyczących znaków towarowych, w tym przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Kompleksowo realizujemy  procesy rejestracji wzorów przemysłowych oraz użytkowych przy współpracy z wykwalifikowanymi rzecznikami patentowymi.

Dla naszych Klientów przygotowujemy oraz uczestniczymy w negocjacjach umów cywilnoprawnych dotyczących udzielenia licencji na korzystanie ze znaków towarowych. Zastępujemy naszych Klientów  w toku postępowań sądowych dotyczących naruszeń praw ochronnych.

Prawo cywilne i rodzinne

Prawo cywilne jest jedną z największych gałęzi prawa. Ma ono bezpośredni wpływ na pozostałe dziedziny prawa, dlatego tak istotną sferą obsługi prawnej jest świadczenie pomocy w zakresie prawidłowego stosowania tego prawa.

W zakresie prawa cywilnego świadczymy kompleksową obsługę zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczy oraz jednostek publicznych, fundacji i stowarzyszeń. Obsługa w zakresie prawa cywilnego dotyczy w szczególności przygotowywania i analizy umów cywilnoprawnych, składanych oświadczeń, transakcji zbycia, sprzedaży, najmu, dzierżawy. Do naszych specjalizacji w tym obszarze należy także świadczenie usług w zakresie obsługi transakcji handlowych, szczególnie w obszarze rynku nieruchomości.

Prawo cywilne to także obszar zarezerwowany dla sfery rodzinnej, w tym prawa spadkowego. Prowadzimy szereg postępowania regulujących stosunki pomiędzy członkami rodziny, spadkodawcami i spndakobieracmi, dziećmi i rodzicami oraz małżonkami.

Prawo kosmetyczne

Dla naszych Klientów z sektora szeroko rozumianej kosmetyki świadczymy kompleksową obsługę prawną zarówno tę bieżącą jak wychodzącą poza ramy codziennej pomocy prawnej. Obsługujemy czołowych polskich producentów kosmetycznych. Zapewniamy producentom kosmetyków pełne wsparcie prawne, w tym w szczególności

 • znakowanie produktów i ich rejestracja, 
 • obrót produktów kosmetycznych, 
 • wsparcie prawne w zakresie umów kontraktacji
 • wsparcie procesu produkcji kosmetyków i suplementów diety,
 • promocji i reklamy zarówno kosmetyków, ale przede wszystkim producentów i sprzedawców,
 • wprowadzania do obrotu, ale i wyjścia z rynku.

Bogate doświadczenie w branży kosmetycznej, budowane przez ostatnie dziesięć lat, pozwala nam na pełne kompleksową obsługę procesów sądowych i pozasądowych, w tym arbitrażowych i mediacyjnych.

Zapewniamy producentom kosmetyków pełne wsparcie prawne zarówno w zakresie zgodności z przepisami krajowymi jak i międzynarodowymi.
Wraz z naszymi zewnętrznymi doradcami wspomagamy przy przygotowywaniu zgłoszeń do systemu CPNP.

Współpracujemy w ramach Grupy Legislacyjnej Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

 

Prawo administracyjne

Szczególnie bliska jest nam dziedzina prawa administracyjnego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą osoby, które specjalizują się świadczeniu usług w zakresie tego prawa, w tym osoby które przez wiele lat na co dzień rozstrzygały sprawy administracyjne po stronie organów publicznych.

Bogate doświadczenie w zakresie stosowania prawa administracyjnego, pozwoliło nam na przygotowanie oferty w zakresie obsługi spraw z zakresu prawa publicznego, w szczególności w zakresie spraw o charakterze budowlanym, środowiskowym, architektonicznym czy też spraw, w których stosowanie prawa administracyjnego stanowi podstawę funkcjonowania danego podmiotu. 

Prowadzimy liczne postępowania administracyjne, uzgodnieniowe, zezwalające czy zabraniające. Reprezentujmy naszych Klientów przed organami administracji zarówno samorządowej jak i na szczeblu centralnym, a także na etapie sądowo administracyjnym I i II instancji.

Windykacje

Prowadzimy windykacje należności począwszy od pierwszego wezwania do zapłaty, aż do końcowej egzekucji komorniczej. Zawieramy ugody i porozumienia, reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkimi organami i sądami. 

Sprawy sądowe i sądowoadministracyjne

Jednym z kluczowych obszarów świadczonych usług prawnych w Kancelarii C/P jest reprezentacja naszych Klientów od początku zaistnienia problemu, aż do finalnego rezultatu. Reprezentujemy osoby fizyczne i prawne w procesach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji ale i w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami czy osobami fizycznymi. 

Analizy umów i pism

Bieżąca obsługa prawna to przede wszystkim analiza umów i wszelkich pism, które niosą za sobą odpowiedzialność czy kreują zobowiązania. Nasze usługi w tym zakresie pozwolą Państwu na poznaniu wszystkich ryzyk towarzyszących podejmowaniu trudnych, nierzadko życiowych decyzji. 

Spory bankowe i sprawy frankowe

Prowadzimy kompleksową obsługę spraw o unieważnienie lub odfrankowienie umów kredytowych. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach przedsądowych, postępowaniach mediacyjnych oraz sądowych. Postępowania w sprawach frankowych prowadzimy od 2015 r. co pozwoliło nam uzyskać bogate doświadczenie.

Mediacje i Arbitraż

Mediacje bywają często najlepszą drogą do znalezienia porozumienia pomiędzy spornymi stronami. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno postępowaniach mediacyjnych, ale i postępowaniach arbitrażowych czy przed sądami polubownymi. 

Obsługa Startupów

Świadczymy pomoc prawną podmiotom, które stawiają swoje pierwsze kroki na rynku. Zapewniamy obsługę od pomysłu do realizacji. Prowadzimy naszych Klientów przez zawiłości prawne prowadzenia działalności gospodarczej, pomagamy przebrnąć przez formalności przy tworzeniu firmy, a w trakcie jej funkcjonowania dbamy, aby nasi Klienci czuli się pewnie na rynku. 

Zamówienia publiczne
Obsługujemy proces zamówień publicznych zarówno na etapie przygotowania postępowania jak również w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izba Odwoławcza.
Prawo nieruchomości

Due diligence, obsługa transakcji kupna sprzedaży, regulacje stanu prawnego nieruchomości – to kluczowe zagadnienia w obszarze praktyki dot. obsługi prawnej nieruchomości, a które z powodzeniem realizujemy dla naszych Klientów.

 • FILLED STYLE
 • SQUARE SHAPE
 • ACCENT COLOR

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring.

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits.

 • OUTLINE STYLE
 • ROUNDED SHAPE
 • DARK COLOR

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring.

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits.

 • OUTLINE STYLE
 • ROUND SHAPE
 • ALTERNATE COLOR

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring.

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits.

 • SIMPLE STYLE
 • SQUARE SHAPE
 • ACCENT COLOR

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring.

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits.

http://cyranpolak.pl/wp-content/uploads/2023/01/logo-cp-brazowo-biale.png
al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 14/4, 31-514 Kraków

Cyran Polak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

KRS: 0001031409 NIP: 6751781538 REGON: 525131715

Zobacz nas na:

Koszt połączenia z naszym numerem jest zgodny z opłatą jak za połączenie do sieci stacjonarnej według taryfy Twojego operatora.

Treści naszego autorstwa zamieszczone na tej stronie dostępne są na licencji Creative Commons CC BY SA 4.0.
Możesz je kopiować, zmieniać, wykorzystywać komercyjnie, bez ograniczeń terytorialnych pod warunkiem uznania naszego autorstwa. Zapoznaj się z warunkami licencjonowania naszych treści.