Zasady wynagradzania

contract-1426885-1280x960

Na wynagrodzenie Kancelarii składa się z honorarium radcy prawnego (wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną) oraz zwrot ewentualnych wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem danej sprawy (opłat sądowych, kancelaryjnych, notarialnych, skarbowych, kosztów dojazdu itp.). Honorarium co do zasady płatne jest z góry. Istnieje jednak możliwość indywidualnego ustalenia zasad rozliczenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria umożliwia realizację innych metod ustalania honorarium, do których w szczególności należy:

system rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia jest zależna od faktycznie poświęconego czasu nad sprawą.  W tym systemie Klient płaci jedynie za czas faktycznie poświęcony na prowadzenie jego spraw, a wraz z fakturą otrzymuje szczegółowe zestawienie wykonanych czynności i czasu pracy na wykonanie zlecenia według stawki ustalonej z Klientem. Jest stosowany w sprawach, w których nie można z góry określić zakresu i czasu pracy.

system rozliczeń ryczałtowych – po wstępnym określeniu zapotrzebowania na świadczone usługi, ustalany jest stały miesięczny ryczałt dostosowany do potrzeb danego Klienta. W ramach ryczałtu ustalana jest liczba godzin pracy w miesiącu, stałe miesięczne wynagrodzenie oraz ceny dodatkowych godzin pracy w przypadku przekroczenia ryczałtu godzinowego. W tym systemie Klient uzyskuje pewność, że każdego miesiąca Kancelaria pozostanie do jego dyspozycji przez

system mieszany – honorarium obejmuje określony limit godzin pracy, po przekroczeniu którego stosowany jest system rozliczeń godzinowych według uzgodnionej stawki.

system ryczałtowy z tzw. premia za sukces – stała część honorarium jest ustalona z góry i zostaje powiększona w razie osiągnięcia oczekiwanego wyniku.

system rozliczenia za „dzieło” – po wstępnej analizie sprawy i czasu wymaganego na jej przeprowadzenie, jeżeli jest to możliwe, z Klientem ustalane jest stałe wynagrodzenie. Klient już w chwili przekazania zlecenia zna koszty związane z poprowadzeniem sprawy.

Przy ustalaniu wysokości honorarium brane są pod uwagę następujące czynniki: – rodzaj i złożoność sprawy
– przewidywany nakład pracy
– miejsce i termin wykonywania usługi
– wymagana wiedza specjalistyczna

Kancelaria nie przyjmuje do prowadzenia spraw za honorarium stanowiące jedynie procent kwoty zasądzonej na rzecz Klienta w przypadku wygranej sprawy, tj. bez wstępnego honorarium.