Zasady wynagradzania

contract-1426885-1280x960

Na wynagrodzenie Kancelarii składa się z honorarium radcy prawnego (wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną) oraz zwrot ewentualnych wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem danej sprawy (opłat sądowych, kancelaryjnych, notarialnych, skarbowych, kosztów dojazdu itp.). Honorarium co do zasady płatne jest z góry. Istnieje jednak możliwość indywidualnego ustalenia zasad rozliczenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria umożliwia realizację innych metod ustalania honorarium, do których w szczególności należy:

system rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia jest zależna od faktycznie poświęconego czasu nad sprawą. Wynagrodzenie za jedną godzinę pracy zaczyna się od kwoty 160,00 zł netto, przy czym przy zleceniach powyżej 12 godzin stawka za jedną godzinę pracy stopniowo maleje. W tym systemie Klient płaci jedynie za czas faktycznie poświęcony na prowadzenie jego spraw, a wraz z fakturą otrzymuje szczegółowe zestawienie wykonanych czynności i czasu pracy na wykonanie zlecenia według stawki ustalonej z Klientem. Jest stosowany w sprawach, w których nie można z góry określić zakresu i czasu pracy.

 

system rozliczeń ryczałtowych – po wstępnym określeniu zapotrzebowania na świadczone usługi, ustalany jest stały miesięczny ryczałt dostosowany do potrzeb danego Klienta. W ramach ryczałtu ustalana jest liczba godzin pracy w miesiącu, stałe miesięczne wynagrodzenie oraz ceny dodatkowych godzin pracy w przypadku przekroczenia ryczałtu godzinowego. W tym systemie Klient uzyskuje pewność, że każdego miesiąca Kancelaria pozostanie do jego dyspozycji przez

system mieszany – honorarium obejmuje określony limit godzin pracy, po przekroczeniu którego stosowany jest system rozliczeń godzinowych według uzgodnionej stawki.

system ryczałtowy z tzw. premia za sukces – stała część honorarium jest ustalona z góry i zostaje powiększona w razie osiągnięcia oczekiwanego wyniku.

system rozliczenia za „dzieło” – po wstępnej analizie sprawy i czasu wymaganego na jej przeprowadzenie, jeżeli jest to możliwe, z Klientem ustalane jest stałe wynagrodzenie. Klient już w chwili przekazania zlecenia zna koszty związane z poprowadzeniem sprawy.

Przy ustalaniu wysokości honorarium brane są pod uwagę następujące czynniki: – rodzaj i złożoność sprawy
– przewidywany nakład pracy
– miejsce i termin wykonywania usługi
– wymagana wiedza specjalistyczna

Kancelaria nie przyjmuje do prowadzenia spraw za honorarium stanowiące jedynie procent kwoty zasądzonej na rzecz Klienta w przypadku wygranej sprawy, tj. bez wstępnego honorarium.